نویسنده = صفر معروفی
کاربرد تبدیل موجک در جداسازی جریان پایه چشمه‌های کارستی

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 91-106

10.22125/iwe.2020.120723

اباذر سلگی؛ حیدر زارعی؛ صفر معروفی


آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 10-25

فرشته قیامی شمامی؛ صفر معروفی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ حمید زارع ابیانه؛ مجید حیدری


بررسی تأثیر باد بر توزیع مکانی برف‌انباشت در یکی از زیرحوضه‌های کارون (مطالعه موردی: زیرحوضه صمصامی)

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 31-44

صفر معروفی؛ حسین طبری؛ حمید زارع ایبانه؛ محمدرضا شریفی