نویسنده = محمد موسوی بایگی
تعداد مقالات: 3
1. اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف

دوره 5، شماره 1، آذر 1393، صفحه 1-13

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری؛ محمد بنایان اول


2. برآورد ضریب گیاهی و تبخیر – تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 58-68

مریم قائمی بایگی؛ محمود رائینی سرجاز؛ محمد موسوی بایگی


3. برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک

دوره 3، شماره 1، آذر 1391، صفحه 38-49

جواد امیدوار؛ کامران داوری؛ صالح ارشد؛ محمد موسوی بایگی؛ مرتضی اکبری؛ علیرضا فرید حسینی