نویسنده = علی دسترنج
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیزقورچای، استان گلستان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 19-28

امید اسدی نلیوان؛ محسن محسنی ساروی محسنی ساروی؛ انور سور؛ علی دسترنج؛ سیاوش طائی