نویسنده = عبدالمجید لیاقت
بررسی استفاده از آب آلوده به فلزات سنگین با آبیاری زیرزمینی در کشت کلزا

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 135-155

10.22125/iwe.2021.142030

عبدالمجید لیاقت؛ محمد صالح؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی پورسعیدی


ارزیابی بهره‌وری آب فیزیکی و اقتصادی محصولات زراعی در دشت مغان و تحلیل رابطه بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 166-179

10.22125/iwe.2020.120729

محمد نوید فرح‌زا؛ بیژن نظری؛ محمد رضا اکبری؛ مهکامه سادات نائینی؛ عبدالمجید لیاقت


ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد برنج تحت کشت آبیاری تناوبی

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 305-320

10.22125/iwe.2020.114972

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجتبی خوش روش


حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 1-13

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ فریبرز عباسی؛ مریم نوابیان