نویسنده = حسین صمدی بروجنی
ارزیابی عملکرد شبکه‌های سد زاینده‌رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 18-28

فائزه موحدیان عطار؛ حسین صمدی بروجنی


برآورد رسوب‌دهی سالانه رودخانه‌ها با استفاده از روش"نسبت‌ها

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 35-46

حسین صمدی بروجنی؛ محمد زمانیان؛ فرشته حسین پور


مطالعه آزمایشگاهی پروفیل سرعت در طول پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری‌های مثلثی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 117-128

محبوبه غزالی؛ حسین صمدی بروجنی؛ بهزاد قربانی؛ ابوذر رحمتی