نویسنده = محمد واقفی
تعداد مقالات: 5
4. مطالعه عددی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق

دوره 5، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 145-156

محمد واقفی؛ هادی زره پوش شیرازی؛ مریم اکبری