نویسنده = حمید زارع ابیانه
تعداد مقالات: 3
1. آشکارسازی نوسانات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 120-130

10.22125/iwe.2020.120725

احمد خسرایی؛ حمید زارع ابیانه؛ مهدی , Mehdi؛ ژینو یهمنی


2. ارزیابی عملکرد مدیریت آب در شبکه آبیاری دشت قزوین

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 76-88

10.22125/iwe.2019.100726

حمید زارع ابیانه؛ آرمان حیدری؛ پیمان دانشکار آراسته


3. تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe) با برخی پارامترهای شوری خاک در مقایسه با روش جدید تعیین ECe

دوره 4، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 81-93

حمید زارع ابیانه؛ ، مهدی جوزی؛ علی افروزی؛ امین غریب زاده