نویسنده = حسین خزیمه نژاد
تعداد مقالات: 4
2. اولویت‌بندی بازسازی قنات‌ها با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) ؛ مطالعه موردی خراسان‌جنوبی

دوره 6، شماره 3، بهار 1395، صفحه 117-130

مجتبی حسن پور؛ حسین خزیمه نژاد؛ عباس خاشعی سیوکی


4. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل با حضور صفحه‌ی مستغرق متصل به آن

دوره 5، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 56-65

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین خزیمه نژاد