نویسنده = کامران داوری داوری
تعداد مقالات: 2
1. تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل‌سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه‌های کوچک مقیاس خاکشناسی

دوره 6، شماره 3، بهار 1395، صفحه 49-65

سعید امامی فر؛ کامران داوری داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری


2. تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات

دوره 5، شماره 3، بهار 1394، صفحه 94-108

زهره آبشناسان؛ سیدرضا خداشناس؛ امین علیزاده؛ کامران داوری داوری؛ مرتضی اکبری