نویسنده = محمد علی قربانی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر پارامترهای هندسی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای مایل

دوره 11، شماره 3، بهار 1400، صفحه 35-54

10.22125/iwe.2021.128112

رضا نوروزی؛ هادی ارونقی؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی


2. مقایسه و ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای

دوره 5، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 65-85

رضا دهقانی؛ محمد علی قربانی؛ محمد تشنه لب؛ امیر ریخته گر غیاثی؛ اسماعیل اسدی