نویسنده = مهدی کماسی
بررسی علل کاهش سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان ارومیه)

دوره 12، شماره 1، مهر 1400، صفحه 276-294

10.22125/iwe.2021.138346

سوسن افضلی؛ محمودرضا ملایی نیا؛ مهدی کماسی؛ محمد سالخورده حقیقی