نویسنده = یاسین بلدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع مکانی و زمانی نیاز آبی گیاه ذرت با استفاده از روش‌های ژئواستاتیستیک در استان خوزستان

دوره 7، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 123-136

یاسین بلدی؛ زهرا ایزدپناه؛ منا گلابی؛ محمد الباجی