نویسنده = حسن گلیج
اثر زاویه آبگیری بر کنترل رسوب در دهانه آبگیر در قوسU شکل همراه با آبشکن و دیوار جداکننده

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 12-26

10.22125/iwe.2019.87263

حسن گلیج؛ امیرحمزه حقی ابی؛ مجتبی صانعی؛ حجت الله یونسی


طراحی بهینه شبکه‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم فراکاوشی DMPSO

دوره 8، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 172-183

حسن گلیج؛ حسن ترابی پوده


بهینه سازی شبکه های آبیاری با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته و برنامه ریزی خطی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 187-199

حسن ترابی؛ حسن گلیج؛ دانیال میرشاهی؛ بابک شاهی نژاد