نویسنده = یوسف رمضانی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد مدل غیرخطی EGARCH در مدل‌سازی مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل

دوره 11، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 227-239

10.22125/iwe.2020.114966

یوسف رمضانی؛ محمد ناظری تهرودی


2. مدل‌سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل‌های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 47-63

یوسف رمضانی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ مصطفی یعقوب زاده؛ محمد ناظری تهرودی