نویسنده = حسن ترابی پوده
تخمین تراز سطح آب در کانال‌های مرکب با سیلابدشت‌های واگرا و همگرا

دوره 12، شماره 1، مهر 1400، صفحه 415-427

10.22125/iwe.2021.138354

حجت الله یونسی؛ علی صمدی رحیم؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد


بررسی مقطع بهینه هیدرولیکی در کانال‌های سهمی شکل دو بخشی

دوره 11، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 20-34

10.22125/iwe.2021.128111

حجت الله یونسی؛ الهه حسینیان؛ حسن ترابی پوده


بررسی کارآیی دریچه پروانه‌ای، کنترل و اندازه‌گیری جریان در کانال‌های نیم‌دایره‌ای

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 1-13

10.22125/iwe.2020.120713

آوا مرعشی؛ حجت الله یونسی؛ صالح کوچک زاده؛ حسن ترابی پوده


طراحی بهینه شبکه‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم فراکاوشی DMPSO

دوره 8، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 172-183

حسن گلیج؛ حسن ترابی پوده