نویسنده = کامران داوری
تعداد مقالات: 8
1. برآورد ضرایب گیاهی فضای سبز شهری با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر لندست (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 11، شماره 4، تابستان 1400، صفحه 195-235

10.22125/iwe.2021.133760

علی میثاقی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ علیرضا فریدحسینی


2. بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 18-29

اکبر مختارپور؛ سیدرضا خداشناس؛ کامران داوری


3. ارزیابی عملکرد کلزا به‌صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد

دوره 5، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 32-52

وحید یزدانی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ محمد کافی


4. ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور

دوره 5، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 44-54

مهدی یاوری؛ جواد امیدوار؛ کامران داوری؛ علیرضا فرید حسینی؛ محمد اینانلو


5. برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 11-22

جواد امیدوار؛ سمیرا نوری؛ کامران داوری؛ علیرضا فرید حسینی


6. پیش‌بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل‌های ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM3

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 43-58

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری؛ کامران داوری


7. برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک

دوره 3، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 38-49

جواد امیدوار؛ کامران داوری؛ صالح ارشد؛ محمد موسوی بایگی؛ مرتضی اکبری؛ علیرضا فرید حسینی


8. بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب‌زیرزمینی‌ درحوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 22-37

محمد نادریان فر؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیائی؛ کامران داوری