نویسنده = محمدرضا نیک پور
پیش‌بینی بارش ماهانه استان اردبیل با استفاده از مدل‌های ANN و WANN

دوره 10، شماره 4، تیر 1399، صفحه 241-257

10.22125/iwe.2020.110094

محمدرضا نیک پور؛ سجاد عبداللهی اسدآبادی


تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 16-31

حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین؛ محمدرضا نیک پور؛ سمیه انجم روز