نویسنده = علی کاربخش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات هیدرولیکی در پرتابه جامی شکل با استفاده از مدل عددی

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 12-1

رامین منصوری؛ فاضل معافث؛ مسعود بهشتی راد؛ علی کاربخش