کلیدواژه‌ها = همبستگی کانونی
1. ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 147-159

لمیا نیسی؛ پروانه تیشه زن