کلیدواژه‌ها = فرسایش
3. برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

دوره 4، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 12-23

آزاده جباری؛ احمد حسینی؛ حقی آبی حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده؛ عبدالکریم بهنیا


4. تغییرات مورفولوژی رودخانه پلرود در پایین‌دست سد، قبل و بعد از احداث سد در مقیاس کوتاه‌مدت

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 59-70

مینا سیفی‌زاده؛ علیرضا عمادی؛ رامین فضل اولی


5. تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیزقورچای، استان گلستان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 19-28

امید اسدی نلیوان؛ محسن محسنی ساروی محسنی ساروی؛ انور سور؛ علی دسترنج؛ سیاوش طائی