کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
هشدار اولیه بیابان‌زایی آبخوان دشت مشهد بر اساس پیش‌بینی پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 382-399

10.22125/iwe.2021.133771

مهدی گل افشانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ ، آرش ملکیان؛ خالد احمدآلی؛ سمانه باقری


تحلیل حساسیت عوامل مؤثر در هوادهی سرریز با استفاده از روش‌های هوشمند مصنوعی و ANFIS

دوره 5، شماره 1، آذر 1393، صفحه 83-95

امین مهدوی میمند؛ جواد احدیان؛ محمد احترام


ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه

دوره 4، شماره 1، آذر 1392، صفحه 14-30

مژگان باقری نیا؛ علیرضا برهانی داریان