کلیدواژه‌ها = مدل HadCM3
اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 178-189

10.22125/iwe.2019.100750

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ محمد گلشن


اثرتغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در شمال ایران

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 190-204

10.22125/iwe.2019.100751

شهلا توانگر؛ حمیدرضا مرادی؛ علیرضا مساح بوانی


تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران تحت تأثیر تغییراقلیم تا سال 2100

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 152-165

سید سعید موسوی؛ فاطمه کاراندیش؛ حسین طبری