موضوعات = هیدرولیک
بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوب معلق بر جابجایی آلودگی و مقایسه با روش گشتاورگیری زمانی و نرم‌افزار OTIS-P

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 21-25

10.22125/iwe.2022.162561

محمد میرناصری؛ علیرضا عمادی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


بررسی سیل گیری اراضی پایین دست تحت سناریو های مختلف ناشی از شکست سد خاکی قره‌آقاچ

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 47-64

10.22125/iwe.2022.162563

سیدعلی شاهرضائی؛ مهدی رادفر؛ الهام قنبری عدیوی


بررسی تغییرات سرعت در کانال مرکب مستطیلی نامتقارن مستقیم با استفاده از نرم افزار Flow-3D

دوره 13، شماره 1، مهر 1401، صفحه 1-16

10.22125/iwe.2022.158503

مسعود حاجی پور؛ مهدی بهداروندی؛ احسان پارسی؛ محمد انصاری قوجقار


‌‌بررسی عددی تأثیر زوج آبشکن‌های محافظ بر آبشستگی اطراف آبشکن‌های سری

دوره 13، شماره 1، مهر 1401، صفحه 34-50

10.22125/iwe.2022.158505

سهراب کریمی؛ حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین


بررسی آزمایشگاهی اثر تراکم پوشش گیاهی بستر کانال بر رفتار هیدرولیکی جریان

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 1-18

10.22125/iwe.2022.146375

ملیحه حاج غنی؛ سودابه گلستانی؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ غالمعباس بارانی


بررسی عددی تاثیر انسداد ورودی کالورت بر هیدرولیک جریان با استفاده از

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 19-39

10.22125/iwe.2022.146376

سمیه کریم پور؛ سعید گوهری؛ مهدی یاسی