موضوعات = اقلیم
ارزیابی مدل‌‌های داده محور مبتنی بر ریزمقیاس نمایی مقادیر دمای روزانه

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 274-291

10.22125/iwe.2022.150747

حسین خزیمه نژاد؛ مریم صفوی گردینی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد ناظری تهرودی


بررسی متغیرهای هواشناسی مؤثر در روند تبخیر-تعرق مرجع در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 310-333

10.22125/iwe.2022.150750

سمیه حجابی؛ حسن رضائیان؛ محمد امین وظیفه خواه


تحلیل روند مشخصه‌های خشکسالی در ایران با استفاده از شاخص‌های تک و چندمتغیره

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 334-353

10.22125/iwe.2022.150751

سنا عبدالهی؛ ام البنین بذرافشان؛ مرضیه شکاری


اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی و رواناب حوضه سد کمال صالح استان مرکزی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 261-282

10.22125/iwe.2022.146407

زهرا فهیمی راد؛ طاهر رجایی؛ نازنین شاه کرمی


ارزیابی روند تغییرات دمای سطح آب دریای خزر در دوره زمانی 1989 تا 2019

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 271-290

10.22125/iwe.2021.142414

رضا ذاکری نژاد؛ احسان جهانیان؛ سعید موحدی