موضوعات = کیفیت آب
تعیین الگوی کشت بهینه با رویکرد ردپا و کیفیت آب (مطالعه موردی: شهرستان بردسیر)

دوره 13، شماره 1، مهر 1401، صفحه 403-420

10.22125/iwe.2022.158535

سمیرا سیستانی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ نسرین سیاری؛ سمیه امیرتیموری


مدیریت آلودگی ورودی به رودخانه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، مطالعه موردی: رودخانه قشلاق

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 416-432

10.22125/iwe.2022.150761

مهدی خراشادی زاده؛ غلامرضا عزیزیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ ابوالفضل اکبرپور؛ امیر شبانی


بررسی تغییرات فصلی عناصر سنگین رواناب در حوزه آبخیز شهری بجنورد

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 405-418

10.22125/iwe.2022.146417

حسن ایزانلو؛ کریم سلیمانی؛ کاکا شاهدی


تحلیل و ارزیابی ابزارهای مدیریت کیفی در شبکه های های توزیع آب در مقابل ورود آلودگی در شبکه آب شرب شهر زاهدان

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 437-453

10.22125/iwe.2022.146421

سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان؛ محمد گیوه چی؛ محسن دهقانی درمیان