ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 منابع آب، گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد

2 آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

5 مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به محدود بودن منابع آب در کشور، مدیریت منابع آب راهکاری مناسب و ضروری برای حل بحران می­باشد. برای مدیریت صحیح و علمی بر منابع آب نیاز به فهم بهتر و دانستن مجموعه‌ی پیچیده‌ی تعاملات مرتبط با آب در بیلان آب یک حوضه است. تبخیر و تعرق یکی از اجزای مهم بیلان آب می‌باشد که اندازه‌گیری مقدار واقعی آن نسبتاً مشکل و روش‌های تعیین آن محدود می‌باشد. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده روش سنجش از راه دور (سبال) برآوردی دقیقی از تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس حوضه- سال به دست آید. برای انجام این کار ابتدا با استفاده از داده­های هواشناسی و شاخص SPI این سال­ها (84-83، 85-84، 87-86) به ترتیب به‌عنوان سال تر، نرمال و خشک تعیین گردید. سپس با استفاده از روش سبال و تصاویر ماهواره­ای مودیس تبخیر و تعرق واقعی برای دشت نیشابور در مقیاس حوضه – سال محاسبه شد. نتایج به‌دست‌آمده با نتایج مدل SWAT مقایسه گردید که دقت خوبی را نشان می­داد. با توجه به این که هدف از این تحقیق ارائه روشی دقیق، ساده و مقرون به صرفه برای برآورد تبخیر تعرق واقعی در مقیاس حوضه- سال بود، از بین روابط واسنجی شده معادله یانگ با 3/28 = RMSE میلی­متر و 90/0= R2 برای کل حوضه و رابطه abcd با 24/16= RMSE میلی­متر و 90/0= R2 برای دشت و رابطه یانگ با 37/19 = RMSE میلی­متر و 90/0= R2 برای کوه بهترین جواب را برآورد کرده است. البته نتایج روابط ژانگ و فو نیز بسیار مشابه یاِنگ بوده و اختلاف کمی با یکدیگر دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of “Experimental Methods in Estimation of Large-Scale Actual Annual Evapotranspiration” using “Estimated Evapotranspiration from SEBAL” for Neyshabor Plain

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yavari 1
  • Javad Omidvar 2
  • kamran Davari 3
  • Alireza Farid hosseini 4
  • Mohammad Inanlou 5
چکیده [English]

According to Limited water resources in the country, Management of water resources as a strategy, it is essential for the crisis. For correct and scientific management of water resources that are needed A better understanding and knowledge of the complex collection of interactions associated with water in a water balance catchment. Evapotranspiration is one of the most important components of the water balance that it is difficult to measure the actual rate And have limited methods. In this study tried to achieve accurate estimates of actual evapotranspiration in catchment-year scale by using remote sensing method (SEBAL). To accomplish this, firstly using meteorological data and the SPI Index Years 84-83, 85-84 and 87-86 Were determined As the wet, normal and dry years Respectively. Then it was calculated actual evapotranspiration for Neishabour plain in catchment-year scale by using MODIS satellite images and SEBAL method. The results were compared with the results of the SWAT model that is showed good accuracy. Due to the purpose of this study is to provide an accurate, simple and inexpensive estimate for actual evapotranspiration in catchment-year scale, from the calibration relationship, Young's equation for the entire basin with RMSE= 28.3 mm and R2 = 0.90 and abcd equation for the plain with RMSE= 16.24 mm and R2 = 0.90, and Young's equation for the mountain with RMSE= 19.37 mm and R2 = 0.90 estimate The best response. Of course The results of Zhang’s and Fu’s equations were similar to Young's equation and there are a few differences

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Actual evapotranspiration
  • SEBAL
  • Nieshaboor watershed experimental and semi-experimental equations