درباره نشریه علمی- پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
صاحب امتياز: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مديرمسئول: مهندس محسن بنی اسدی
سردبير: دکتر محمدجوادخانجانی
ویراستار ادبی:  محمد مهدي محبي كرماني

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates