هيات تحريريه
•    دکتر غلامعباس بارانی: (استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان)
•    دکتر عبدالکریم بهنیا: (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)
•    دکتر محمد جواد خانجانی: (استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان)
•    دکتر حسین دهقانی سانیج (دانشیار موسسه تحقیقات فنی ¬و¬ مهندسی کشاورزی کرج)
•    دکتر علی سلاجقه (استاد دانشگاه تهران)
•    دکتر کریم سلیمانی (استاد دانشگاه دانشگاه ساری)
•    دکتر غلامرضا لشکری¬پور (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates