راهنمای نگارندگان
مقاله لازم است به صورت XP Word 2003 و روي صفحات سفيد بدون آرم در ابعاد A4 با حفظ 3 سانتي‌متر حاشيه از هر چهار طرف و با درج شماره صفحه و سطر و حداكثر در 10 صفحه طبق راهنمای تنظیم مقاله موجود در سایت نگارش گردند.
در متن مقاله تا حد امکان از معادل فارسی واژه¬های تخصصی لاتین، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده شود. چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، عین کلمه لاتین بلافاصله در کمانک (پرانتزها) آورده شود.
بخش¬های مختلف مقاله به ترتیب عبارتند از: عنوان، نویسنده¬(گان)، چکیده فارسی، واژه¬های کلیدی فارسی، مقدمه، مواد و روش¬ها، نتایج و بحث، نتیجه¬گیری، تشکر و قدردانی، منابع، پیوست¬ها، عنوان انگلیسی، نگارنده(گان)، چکیده انگلیسی، واژه¬های کلیدی انگلیسی.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates