فرآیند پذیرش مقالات:

  •     نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی خود را به اطلاع نویسنده(گان) می‌رساند.
  •     مقاله پس از دریافت، توسط سردبیر و اعضاء محترم هیأت تحریریه نشریه  آبیاری و آب ایران بررسی می‌شود. چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه هم‌خوانی داشته باشد، جهت ارزیابی برای داوران محترم ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأی داوران و تأیید مجدد هیأت تحریریه نتیجه نهایی به اطلاع نویسنده محترم می‌رسد.
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates