{tab مجله شماره 1}

ارزيابي روش هيبريد جهت تحليل منطقه اي جريان كمينه در استان مازندران
آنالیز روشهای مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها
اندازه گیری و شبیه سازی کلر در مخزن سد درودزن با استفاده از مدل HEC-5Q
بررسي تأثير باد بر توزيع مكاني برفانباشت در يكي از زيرحوضههاي كارون
تخمین آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از منحنی رشد منطقه ای
تخمین عمق آبشستگی در محل پایههای پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER
مدلسازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاکهای ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبی

جلد مجله

{tab مجله شماره 2}

بررسی حالت تشدید و تشکیل امواج با حداکثر دامنه در برخورد جریان به موانع با استفاده از چهار قطر مختلف
بررسی شرایط آستانه حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانالهاي روباز داراي شیب ملایم و مقطع مستطیلی
تاثیر کم آبیاري بر روي خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در شهرکرد
حل عددي مساله نشت متلاطم با استفاده از الگوریتم جدید DSC
متدولوژي پایشسد هاي زیر زمینی (مطالعه موردي پایش سد زیرزمینی راور کرمان)
مدلسازي دو بعدي جریان اطراف سرریز هاي اضطراري دایکهاي کنترل سیلاب و روندیابی سیلاب خروجی از آن ها
مقایسه روشهاي مختلف تحلیل سريهاي زمانی درپیشبینی دبی ماهانه حوزه آبخیز کرخه

جلد مجله

{tab مجله شماره 3}

آزمایشگاه شبیهساز باران و فرسایش پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري معرفی ویژگیها، قابلیتها و کاربردها
ارزیابی روشهاي برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل در استان مازندران
بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آبزیرزمینی درحوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف
تحلیل تخریب حوضچه آرامش سدهاي انحرافی در اثر خوردگی ناشی از عبور سیلابهاي واریزه اي
تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما، بارش و خشکسالیهاي استان همدان
شبیه سازي حرکت شوري درخاك با استفاده ازمدل HYDRUS-2D
مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیري براصلاح الگوي جریان براي افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاري روباز

 

جلد مجله

{tab مجله شماره 4}

{tab مجله شماره 5}

 
{tab مجله شماره 6}

{tab مجله شماره 7}

{tab مجله شماره 8}

بررسی تغییرات افت انرژی سرریز و طول پرش هیدرولیکی در اثر تلاقی خطوط جریان بر روی بدنهی سرریز اوجی

تأثير برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي بر نفوذپذيري خاک در شرايط مزرعه اي

مطالعه آزمايشگاهي تاثير بارمعلق بر ضريب اصطکاک جريان  در بسترهای صلب و صاف

ارزيابي مدل LEACHM در پيش‌بيني رطوبت خاك، تلفات نيترات و ميزان جذب آن توسط گياه نيشكر

فرآیند آبشویی نمک‌ها در خاک‌های شور در طول ستون‌ای دست‌خورده خاک

برآورد دبی جریان در مدل سرریز-دریچه مستطیلی با انقباض همگن در حالت دریچه آزاد و مستغرق

بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده

مطالعه آزمایشگاهی تأثیر مشخصات هندسی آبشکن‌های نفوذپذیر مستقیم و   T شکل بر آبشستگی اطراف آن‌ها

بررسی آزمایشگاهی فرسایش پذیری خاک‌های چسبنده متراکم شده در خاکریزها

مطالعه آزمايشگاهی پروفیل سرعت در طول پرش هيدروليکی بر روی بستر با زبری‌های مثلثی

جلد مجله

 

{tab مجله شماره 9}

 

{tab مجله شماره 10}

جلد مجله

{tab مجله شماره 11}

{tab مجله شماره 12}

{tab مجله شماره 13}

بررسي ميزان كارايي مدل SDSM1_ در شبيه سازي شاخص هاي دمايي در مناطق خشك و نيمه خشك

 {tab مجله شماره 15}

 

{tab مجله شماره 16}

 

{tab مجله شماره 17}

اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف

ارزیابی برخی روش‌های زمین آماردر پهنه‌بندی شدت خشکسالی؛مطالعه موردی مناطق شمالغرب و مرکزی ایران

ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل با حضور صفحه‌ی مستغرق متصل به آن

بررسی فاکتور­های مؤثر در اجراي سد­های زیرزمینیريال؛ مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان

 تحلیل حساسیت عوامل مؤثر در هوادهی سرریز با استفاده از روش­های هوشمند مصنوعی و ANFIS

 تحلیل مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت زاوه برای استفاده درشرب با تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند سلسله مراتبی

مدل­سازی تلفات تبخیر از مخزن سد علویان با استفاده از مدل درختی M5 و مقایسه آن با روش­های تجربی

جلد مجله جلد مجله 

{tab مجله شماره 18}

{tab مجله شماره 19}

استفاده از روش­های نوین در تعیین پارامترهای موثر بر آبشستگی پایه پل

اصلاح و ساماندهي رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-RAS

بررسی اثر کاربری اراضی بر پارامترهای مدل مفهومی نش

بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه­ ی حرکت رسوبات غیرچسبنده­ی غیریکنواخت درفلوم­ های مستطیلی تحت شیب­ های مثبت و معکوس

بررسي توزیع زمانی و مکانی خشكسالي هواشناسي در جنوب غرب کشور؛ مطالعه موردی حوضه كرخه

بررسی کیفیت شیمیایی آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی در محل ایستگاه نوده رودخانه گرگان‌رود استان گلستان

تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات

تعیین میزان آبشستگی و مولفههای سه بعدی سرعت پیرامون آبشکن سرسپری در کانال قوسی با روش عددی و دادههای آزمایشگاهی

مدل­سازی قطر قطره­ های پخش شده از آبپاش­ های ضربه ­ای آبیاری بارانی

مقایسه عملکرد پوشش­های معدنی و مصنوعی در زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری

جلد مجلهجلد مجله

{tab مجله شماره 20}

بررسی آزمایشگاهی اثر آستانه در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل در رسوبات چسبنده

تعیین شدت آشفتگی در کانال قوسی 180 درجه تند با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی

کاربرد مدلهای ناپارامتریک CART و M5’در محاسبه عمق آبشستگی اطراف پایه های پل

واسنجی خودکار دریچه­ های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده ازروش تکامل تصادفی جوامع(SCE)؛ مطالعه موردی سد تنظیمی گتوند

مقایسه و ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای

ارزیابی و پهنه‌بندی شدت تخریب کمی وکیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل اصلاحی بیابان‌زاییIMDPAوGIS؛ مطالعه موردی دشت فیروزآباد استان فارس

تحلیل کیفیت منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه منابع؛مطالعه موردی حوزه آبخیز خوانسار هرات

ارزيابي آسیب پذيري خشكسالي كشاورزي در اقلیم هاي خشک و نیمه خشک به AHP(  و فرايند تحلیل سلسله مراتبيGIS كمک مطالعه موردي شهرستان تفت يزد

بررسی تغییرات مکانی خشکسالی با روش های زمین آماری و شاخص توزیع استاندارد در استان کرمان

پیشبینی اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر مولفههای اقلیمی در منطقهی مرطوب

عملکرد برنج تحت مدیریتهای زهکشی سطحی و زیرزمینی و ارزیابی مدل آکواکراپ

بررسی آزمایشگاهی تغییرات انتشارپذیری آلایندهها در محیطهای متخلخل همگن و غیرهمگن اشباع

جلد مجلهجلد مجله

 

{tab مجله شماره 21}

افزایش توان جریان در لوله ­های فشار قوی انتقال آب نیروگاه ­های برقآبی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

بررسی تاثیر تغییر شکل پلان و ابعاد دریچه بر عملکرد هیدرولیکی مدل­ های ترکیبی سرریز کنگره­ای- دریچه

به کارگیری الگوریتم کرم شبتاب در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سد درودزن

بررسی آزمایشگاهی نقش رسوبات غیرچسبنده و مخلوط رسوبات در جریان بر ضخامت بهینه­ سد تأخیری پاره­سنگی

تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز

تدوین سیاست‌های بهره‌برداری بهینه از سامانه مخازن در حوضه آبریز گرگان‌رود با استفاده از الگوریتم جستجوی گرگ (WSA)

بررسی تاثیر تنش آبی (کم آبیاری) بر عملکرد گیاهان دارویی؛ مطالعه موردی گیاه آویشن

بررسی خشکسالی آب­زیرزمینی با استفاده از شاخص­های  SWI و  GRI در آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه  استان فارس

شناسایی مناطق همگن از نظر کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای؛ مطالعه موردی دشت قیر استان فارس

ارزیابی رهیافت ضریب گیاهی دوگانه مبتنی بر تکنیکهای سنجش از دور در برآورد تفکیکی تبخیر-تعرق

کاربرد سنجش از دور در تعیین تغییرات مورفولوژی رودخانه کشف­ رود

شبیه­ سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

 جلد

 

{tab مجله شماره 22}

جلد  
 
{tab مجله شماره 23}

 

 {tab مجله شماره 24}

مدل‌بندي ضريب زبري كانال‌هاي خاكي با پوشش گياهي بر مبناي قطر ذرات بستر جريان

کاربرد الگوریتم درختی M5 در برآورد رسوب معلق رودخانه‏ ها

اولویت‌بندی مشکلات طرح تجهيز و نوسازي اراضي شالی‌زاري با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

برآورد برخي خصوصيات هيدروليکي خاک با استفاده از توابع انتقالي

پیش­بینی تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از روش­های سری زمانی، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی- موجکی

تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه­آب خروجی از ستون­های خاک شور و آهکی

مقايسه تبخیرتعرق حاصل از برخی معادلات تشت تبخير با مدلپنمن-مانتیث استانداردASCE در یک اقلیم ‌خشک

بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت فسا- فارس( سال های 1387 الی 1392 )

شبیه سازی و پیش بینی غلظت نیترات در آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی-آبخوان بیرجند

پهنه بندی کیفیت آب  آبیاری و شهری با استفاده از GIS

تعیین شاخص­های آلودگی برای طراحی تصفیه­خانه­های فاضلاب اجتماعات کوچک؛ مطالعه موردی روستاهای اطراف زرند، استان کرمان

بررسی و معرفی گونه های دارویی جهت کشت در دیم زارهای کم بازده منطقه کوه پنج بردسیر

 

{tab مجله شماره 25}

 

 بررسي بازده، ميزان انرژي مصرفي و کارايي مصرف آب در ايستگاه­هاي پمپاژ برقي

بررسي رسوب دهي رودخانه­ هاي منتهي به خليج ­فارس و درياي عمان

شبیه­ سازی رگبار- آب­گرفتگی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه شهری دامغان

 بررسی تأمین آب مورد نیاز بخش ­های مختلف شهر از طریق استحصال آب باران؛ مطالعه موردی شهر بناب

بررسی اثر شوری آب در آبیاری سطحی برمیزان شاخص تنش آبی گیاه CWSI))در برنامه­ریزی آبیاری ذرت تابستانه

مدل تصمیم­ گیری چندمعیاره ویکور برای ارزیابی گزینه­ های مدیریت سیلاب

ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه­رود میاندوآب

ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در اراضی ساحلی مازندران برای مصارف کشاورزی و کاربرد در سیستم­ آبیاری قطره­ای

تحليل بيلان آب زيرزميني مبتني بر ديدگاه کشاورزي پايدار در دشت اسلام‌آباد

ارزیابی مدل­های تجربی و هوشمند در تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شرایط حداقل داده اقلیمی؛ مطالعه موردی شهر کرد

پیش بینی و بررسی متوسط دمای ماهانه با استفاده ازمدل‌های سری زمانی

تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران تحت تأثیر تغییراقلیم تا سال 2100

 

{tab مجله شماره 26}

ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا

بهره­گیری از سامانه کنترل خودکار متمرکز به منظور بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی تحت نوسانات شدید جریان ورودی؛ مطالعه موردی کانال اصلی شبکه رودشت

ارزیابی سه مدل فراکتالی برای تعیین منحنی مشخصه آب خاک

برآورد هیدروگراف رواناب در حوضه فاقد آمار بدون استفاده از  داده های پوشش خاک و کاربری اراضی

بررسی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر میرایی نیروی مخرب امواج منفرد ناشکنا در سواحل شیبدار

بررسی تأثیر شیب خاک و شدت بارندگی بر انتقال محلول با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و مدل HYDRUS-2D

بررسی اثر تنش آبی با استفاده از شاخص های دمای برگ و رطوبت خاک بر عملکرد و بهره وری مصرف آب گوجه فرنگی نشایی                                                                                                                                                                                                              
 بررسی آزمایشگاهی اثر پرلیت، زئولیت و رزین بر کاهش نیترات و فسفات پساب برای استفاده در کشاورزی؛ مطالعه موردی پساب شهر محلات

بررسي الگوي توزيع شوري و سديم خاك تحت آبياري قطره­اي سطحي و زيرسطحي در باغات زیتون

بررسی تاثیر عمق کارگزاری و میزان آب آبیاری به روش قطره ای زیر سطحی  بر عملکرد و غلظت عناصر ماکرو در برگ در ختان پسته

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از مدل IHACRES

بررسی و پایش خشکسالی با استفاده از شاخص­های خشکسالی ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز دز

 

 {tab مجله شماره 27}

بررسی آزمایشگاهی تاثیر پره­ های مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه­ گاه پل

 تحلیل سه­ بعدی تأثیر تکیه­ گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده ازFlow-3D

مقایسه مدل­ های شبکه عصبی مصنوعی و  منحنی سنجه رسوب در شبیه ­سازی میزان رسوب معلق؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز شاهرود

بررسی مدیریت کمي و کيفي سيلاب شهري با مدل  EPA-SWMM؛ مطالعه موردي  منطقه 22 تهران     

مطالعه مکان­یابی پتانسیل استحصال آب  باران در مناطق خشک  با استفاده از روش TOPSIS ؛ مطالعه موردی دشت انارک

ارزیابی سیاست­ های توسعه و بهبود سامانه­ های آبیاری تحت‌فشار و سطحی با استفاده از مدل­سازی پویایی سیستم؛ مطالعه موردی حوضه آبریز ارس

امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف

بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج

تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی در طارم زنجان

پیش بینی تبخیر- تعرق پتانسیل ماهانه با استفاده از مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، برنامه­ ریزی ژنتیک و  سیستم استنتاج عصبی –  فازی

ارزیابی روش­ های زمین­ آمار در پهنه ­بندی شدت خشک­سالی استان آذربایجان غربی

توسعه مدل پیش‌‌بینی وقوع خشکسالی؛ مطالعه موردی شهرستان آبیک استان قزوین

 

{tabs مجله شماره 28}

بررسی تحلیلی-انتگرالی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی با دیواره‌های سپری پیوسته و ناپیوسته

کاربرد الگوریتم نزدیک ترین همسایگی در پیش بینی میزان آسیب پذیری سرریز سدها در اثر پدیده کاویتاسیون

کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با دیواره روزنه‌دار

مقایسه روش­های اصلاح شده خطی­سازی تجمعی (CL) و خطی­سازی مشتقی  (DL) با الگوریتم اصلی آزمایش نفوذ بیرکن (BESTslope) برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع

تعیین سطح مورد نیاز استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم و جو ؛ مطالعه موردی استان مازندران-ریگ چشمه

تعیین مناطق سیل خیز حوضه آبریز قرنقو با استفاده از مدل هیدرولوژیکی مادکلارک و GIS

کاربرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین شاخص بارش استاندارد

بررسی اثر سرعت باد بر عملکرد فنی سامانه­های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان زنجان

بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد انگور یاقوتی

بررسی توزیع مکانی و زمانی نیاز آبی گیاه ذرت با استفاده از روش­های ژئواستاتیستیک در استان خوزستان

روندیابی و رده­بندی عوامل موثر بر کاهش تراز آب زیرزمینی با بهره‌گیری از تبدیلات موجک متقابل و ارتباطی؛ مطالعه موردی آبخوان دشت سیلاخور

بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب HBV-light:   مطالعه موردی حوضه محمدآباد در استان گلستان

 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates