دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، تابستان 1398، صفحه 1-220 
3. پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش‌های داده محور و تجربی

صفحه 24-38

معین بهرام پور؛ غلامعباس بارانی؛ محمد ذونعمت کرمانی


5. بررسی عددی تاثیر ارتفاع و محل تیغه بر رسوب گذاری در حوضچه ته نشینی

صفحه 52-67

الهام سعیدی؛ احسان بهنام طلب؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


12. تحلیل فضایی نمایه خشکسالی اجمالی(RDI) در ایران مرکزی (مطالعه موردی : استان یزد)

صفحه 160-176

مهران فاطمی؛ محمد حسن رحیمیان؛ محمد اکرامی؛ جلال برخورداری