دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 1-194 
3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع متوالی بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی و نمکی

صفحه 34-50

محمد توزنده جانی؛ امیرحمزه حقی ابی؛ محمود کاشفی پور؛ حسن ترابی


8. بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران

صفحه 108-120

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردارشهرکی


12. بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی

صفحه 166-179

مرجان امینی نژاد؛ علی ماروسی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ معصومه فراستی