دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، زمستان 1398 
1. بررسی خصوصیات هیدرولیکی در پرتابه جامی شکل با استفاده از مدل عددی

صفحه 12-1

رامین منصوری؛ فاضل معافث؛ مسعود بهشتی راد؛ علی کاربخش


4. مطالعه آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در حفاظت از ساحل خارجی رودخانه

صفحه 41-61

هانیه حقیقت پناه؛ پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر


6. ارزیابی عملکرد مدیریت آب در شبکه آبیاری دشت قزوین

صفحه 76-88

حمید زارع ابیانه؛ آرمان حیدری؛ پیمان دانشکار آراسته


13. اثرتغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در شمال ایران

صفحه 190-204

شهلا توانگر؛ حمیدرضا مرادی؛ علیرضا مساح بوانی


19. طبقه بندی ویژگی‌های مهم کیفیت آب‌های آبیاری و بررسی تاثیر آن ها بر عملکرد پسته

صفحه 292-303

علی زین الدینی؛ مهدی امیرپور؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ پیمان اسفندیارپور