دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، زمستان 1398 
6. ارزیابی عملکرد مدیریت آب در شبکه آبیاری دشت قزوین

صفحه 76-88

10.22125/iwe.2019.100726

حمید زارع ابیانه؛ آرمان حیدری؛ پیمان دانشکار آراسته


13. اثرتغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در شمال ایران

صفحه 190-204

10.22125/iwe.2019.100751

شهلا توانگر؛ حمیدرضا مرادی؛ علیرضا مساح بوانی


19. طبقه بندی ویژگی‌های مهم کیفیت آب‌های آبیاری و بررسی تاثیر آن ها بر عملکرد پسته

صفحه 292-303

10.22125/iwe.2019.100760

علی زین الدینی؛ مهدی امیرپور؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ پیمان اسفندیارپور