دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، پاییز 1399 
13. بررسی پارامترهای دما و بارش تحت تأثیر تغییر اقلیم( مطالعه موردی: دشت بیرجند)

صفحه 200-210

10.22125/iwe.2020.114963

امیر خیاط؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محسن پوررضا بیلندی؛ حسین خزیمه نژاد


20. ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد برنج تحت کشت آبیاری تناوبی

صفحه 305-320

10.22125/iwe.2020.114972

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجتبی خوش روش