دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 1-87 
1. ارزیابی روش هیبرید جهت تحلیل منطقه ای جریان کمینه در استان مازندران

صفحه 1-9

محبوبه میرزاحسینی؛ محسن محسنی ساروی؛ غلامرضا زهتابیان


2. آنالیز روش‌های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها (مطالعه موردی: سد دوستی)

صفحه 10-20

سید محمد کالوندی؛ سعید رضا خداشناس؛ بیژن قهرمان؛ آرمین بوستانی


6. تخمین عمق آبشستگی در محل پایه‌های پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER

صفحه 57-68

مریم شیخ‌الاسلامی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سید محمود کاشفی‌پور