دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 1-83 
1. بررسی آزمایشگاهی روش‌های مختلف طراحی مدول تیغه‌ای

صفحه 1-13

محمد بی‌جن‌خان؛ صلاح کوچک‌زاده؛ هاجر ساوری