دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، پاییز 1390، صفحه 1-90 
2. بررسی شاخص های خشکسالی هواشناسی در ایستگاه های سینوپتیک مازندران

صفحه 15-25

ولی الله کریمی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ علی جان آبکار