دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، بهار 1392 
1. حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی

صفحه 1-13

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ فریبرز عباسی؛ مریم نوابیان


2. تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک

صفحه 14-23

مجتبی کشاورزی حسن آباد؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرلدینی؛ محمدرضا نیشابوری؛ ابوالفضل ناصری؛ احمد فاخری فرد


3. تأثیر ‌کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب رقم T.215 سویا

صفحه 24-34

جاسم امینی‌فر؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ محمد‌حسن بیگلویی؛ حبیب‌ا... سمیع زاده


5. بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

صفحه 47-57

رضا صالحی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ مریم دهقانی


8. اثر سرریز بر دبی دریچه، در مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه‌ای

صفحه 86-95

محمد قره گزلو؛ محسن مسعودیان؛ برنهارد هابر؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


10. اندازه‌گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار

صفحه 115-125

جواد جعفری؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ علی افروزی