دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز 1392، صفحه 1-124 
2. ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه

صفحه 14-30

مژگان باقری نیا؛ علیرضا برهانی داریان