دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، بهار 1397، صفحه 1-251 
2. تحلیل لرزه ای سدهای قوسی

صفحه 13-23

عمادالدین امین عباس؛ غالمعباس بارانی


3. مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی

صفحه 24-34

مصطفی میرزایی جشنی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ احمد فتحی؛ اصغر اکبری


9. تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تأمین آب شرب شهرستان هندیجان

صفحه 107-120

سید سعید نبوی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ رقیه آسیابی‌هیر؛ زینب حزباوی


11. استخراج قواعد انجمنی جهت تحلیل رفتار آبخوان شهرستان قزوین توسط الگوریتم Apriori

صفحه 140-152

سیدحسن میرهاشمی؛ پرویز حقیقت جو؛ فرهاد میرزایی؛ مهدی پناهی


16. حذف کادمیم از محلول آبی توسط نانوساختار پوشال نیشکر

صفحه 210-223

سهیلا فرزی؛ معصومه فراستی؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ مقداد پیر صاحب