دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، پاییز 1396، صفحه 1-200 
11. توزیع مکانی شدت خشک‌سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی

صفحه 139-149

زینب علی میرزایی؛ رفعت زارع بیدکی؛ افشین هنربخش؛ رسول زمانی احمد محمودی