دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، تابستان 1397، صفحه 1-215 
3. شبیه‌سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل WetSpa

صفحه 30-46

مهدی پژوهش؛ طیبه طهماسبی؛ خدایار عبدالهی


4. مدل‌سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل‌های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی

صفحه 47-63

یوسف رمضانی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ مصطفی یعقوب زاده؛ محمد ناظری تهرودی


9. تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) سویا برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر عملکرد و بهره‌وری آب

صفحه 121-131

حامد احمدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ حمیدرضا عیسوند


12. تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با استفاده از روش‌های داده-کاوی

صفحه 156-171

زیبا قزلباش؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزارجریبی؛ امیراحمد دهقانی