نویسنده = منوچهر فتحی مقدم
مدل‌سازی عددی جریان گذرا در شبکه آبرسانی ویسکوالاستیک

دوره 9، شماره 1، آذر 1397، صفحه 61-75

سجاد کیانی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ احمد فتحی؛ علی حقیقی


مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی

دوره 8، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 24-34

مصطفی میرزایی جشنی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ احمد فتحی؛ اصغر اکبری


کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با دیواره روزنه‌دار

دوره 7، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 26-36

سجاد کیانی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ رضا بهروزی راد؛ لیلا داودی


ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا

دوره 7، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-13

منوچهر فتحی مقدم؛ صادق حقیقی پور؛ سجاد کیانی


بررسی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر میرایی نیروی مخرب امواج منفرد ناشکنا در سواحل شیبدار

دوره 7، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 62-75

مجتبی زارعی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ لیلا داودی


بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده

دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 78-94

حسام فولادفر؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمود شفاعی بجستان