نویسنده = کامران داوری
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 18-29

اکبر مختارپور؛ سیدرضا خداشناس؛ کامران داوری


2. ارزیابی عملکرد کلزا به‌صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد

دوره 5، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 32-52

وحید یزدانی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ محمد کافی


3. ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور

دوره 5، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 44-54

مهدی یاوری؛ جواد امیدوار؛ کامران داوری؛ علیرضا فرید حسینی؛ محمد اینانلو


4. برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 11-22

جواد امیدوار؛ سمیرا نوری؛ کامران داوری؛ علیرضا فرید حسینی


5. پیش‌بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل‌های ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM3

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 43-58

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری؛ کامران داوری


6. برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک

دوره 3، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 38-49

جواد امیدوار؛ کامران داوری؛ صالح ارشد؛ محمد موسوی بایگی؛ مرتضی اکبری؛ علیرضا فرید حسینی