نویسنده = غلامرضا لشکری‌پور
مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 255-270

10.22125/iwe.2021.142413

مجتبی رحیمی شهید؛ محمد امین قسوره؛ غلامرضا لشکری پور


بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیر‌زمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 140-157

ایمان آقاملایی؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدم


بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 47-57

رضا صالحی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ مریم دهقانی


بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 70-82

محمدرضا امینی‌زاده بزنجانی؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس