نویسنده = علی اکبر صالحی نیشابوری
بررسی عددی تاثیر ارتفاع و محل تیغه بر رسوب گذاری در حوضچه ته نشینی

دوره 9، شماره 4، تیر 1398، صفحه 52-67

10.22125/iwe.2019.90247

الهام سعیدی؛ احسان بهنام طلب؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


مطالعه موردی بررسی عددی شکل‌گیری کاویتاسیون در سرریز نیلوفری با استفاده از نرم‌افزار Flow3D

دوره 8، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 48-61

مجید احسانی؛ احسان بهنام طلب؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


اثر سرریز بر دبی دریچه، در مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه‌ای

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 86-95

محمد قره گزلو؛ محسن مسعودیان؛ برنهارد هابر؛ علی اکبر صالحی نیشابوری