نویسنده = محمود حبیب نژادروشن
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از مدل IHACRES

دوره 7، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 159-172

هادی رزاقیان؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژادروشن


تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان

دوره 4، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 89-102

میرحسن میریعقوب‏زاده؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کاکا شاهدی؛ کریم عباسپور؛ سمیرا اخوان


بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه‌سازی شاخص‌های دمایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-17

علی‌جان آبکار؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کریم سلیمانی؛ هرمزد نقوی


مقایسه برخی روش‌های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب‌های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر

دوره 4، شماره 1، آذر 1392، صفحه 102-112

ولی‌الله کریمی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کاکا شاهدی


کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت منحنی سنجه رسوب؛ مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز سفید رود

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 97-111

جبارهادی قورقی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ ، قربان وهاب‌زاده؛ عبدالواحد خالدی درویشان