نویسنده = حسین خزیمه نژاد
ارزیابی مدل‌‌های داده محور مبتنی بر ریزمقیاس نمایی مقادیر دمای روزانه

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 274-291

10.22125/iwe.2022.150747

حسین خزیمه نژاد؛ مریم صفوی گردینی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد ناظری تهرودی


بررسی پارامترهای دما و بارش تحت تأثیر تغییر اقلیم( مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 200-210

10.22125/iwe.2020.114963

امیر خیاط؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محسن پوررضا بیلندی؛ حسین خزیمه نژاد


بررسی معیارهای مدیریتی و هیدروژئولوژیکی بر تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی دشت سرایان

دوره 10، شماره 4، تیر 1399، صفحه 210-228

10.22125/iwe.2020.110087

فریبا نیرومندفر؛ حسین خزیمه نژاد؛ عباس خاشعی سیوکی


اولویت‌بندی بازسازی قنات‌ها با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) ؛ مطالعه موردی خراسان‌جنوبی

دوره 6، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 117-130

مجتبی حسن پور؛ حسین خزیمه نژاد؛ عباس خاشعی سیوکی


بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل با حضور صفحه‌ی مستغرق متصل به آن

دوره 5، شماره 1، آذر 1393، صفحه 56-65

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین خزیمه نژاد